Compliance Penal - Programa de Prevenció de Riscos penals

Responsabilitat Penal Corporativa


RIUSIMANS realitza Projectes de Compliance Penal per analitzar els possibles riscos penals d'una Organització i determinar el nivell de perill de les seves activitats.

Per a una correcta anàlisi del risc, RIU & SIMANS Advocats estudia l'Organització in situ mitjançant la visita a les seves oficines i/o establiments, així com la documentació empresarial existent relacionada amb els possibles riscos jurídic-penals.

Així mateix, es realitzen entrevistes personals amb diferents membres de la plantilla per realitzar una valoració realista i concreta de les necessitats de l'Empresa.

El dia 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor l'última reforma del Codi Penal i, amb això, la modificació sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques. L'article 31 bis.1 del Codi fa referència a la comissió dels delictes per part de les persones jurídiques. Per tant, les empreses poden ser condemnades a penes com la suspensió d'activitats, la clausura de locals i establiments, la prohibició de realitzar activitats en la matèria del delicte comès, la inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, la impossibilitat de contractar amb el sector públic, la inhabilitació per obtenir beneficis i incentius fiscals o de la seguretat social, la intervenció judicial, l'abonament d'importantíssimes multes, o la dissolució de la persona jurídica com a tal, etcètera.

Per imputar responsabilitat a les persones jurídiques, el legislador ha optat per imposar a aquestes unes obligacions de control, vigilància i supervisió de l'adequació de la seva activitat a la normativa legal i de prevenció del delicte. En conseqüència, s'ha regulat la forma en què la persona jurídica pot eximir o atenuar la seva responsabilitat: els Programes de Prevenció de Riscos Penals o Compliance Penal Programs.

Mitjançant aquests programes de compliment l'Empresa pot detectar situacions i conductes de risc, articular mesures preventives i de control, establir canals d'informació interns, organitzar sistemes de gestió i supervisió autònoms i, en definitiva, reduir significativament la seva responsabilitat penal, així com la dels seus administradors, alts càrrecs, etcètera.

RIU & SIMANS Advocats ofereix assessorament especialitzat en Responsabilitat Penal Corporativa i defensa a l'Entitat en totes les fases del procediment.