Dret de Prevenció de Riscos Laborals

Assessorament, assistència i defensa jurídica en matèria de Prevenció de Riscos Laborals: riscos derivats del treball i accidents laborals


RIU & SIMANS Advocats, com a Especialistes en Dret de Prevenció de Riscos Laborals, compta amb formació jurídica i tècnica en prevenció de riscos. La dilatada trajectòria del seu equip com a assessors d'algunes de les principals empreses de prevenció de riscos laborals a nivell nacional, permet aportar una visió jurídica integral.
RIU & SIMANS Advocats coneix en profunditat la problemàtica de l'accident de treball o la malaltia professional des de totes les perspectives: la de treballador, la del tècnic de prevenció, la dels càrrecs intermedis, la del treballador designat i recursos preventius, així com també la de l'empresari i la del Servei de Prevenció Aliè.
RIU & SIMANS Advocats assessora al treballador, a l'empresa i, en general, a tots els agents implicats davant qualsevol dubte o problema que pugui sorgir en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, i assumeix i gestiona de forma integral tots els procediments derivats de l'accident de treball o la malaltia professional mitjançant:


• Assessorament jurídic especialitzat en normativa de Prevenció de Riscos Laborals, en relació amb Dret Penal, Dret Laboral i altres matèries relacionades

• Assessorament i assistència davant actuacions d'Inspecció de Treball

• Elaboració d'al•legacions davant Requeriments o procediments sancionadors

• Elaboració de demandes, contestacions, denúncies, querelles, etcètera

• Defensa jurídica especialitzada de l'Empresa, administradors, Servei de Prevenció Aliè, tècnics de prevenció de riscos laborals, treballador designat, recurs preventiu, coordinador de seguretat i salut, cap d'obra, etcètera

• Treballadors especialment sensibles

• Assessorament davant qualificacions d'aptitud