Dret Civil

Assessorament, assistència i defensa jurídica en els assumptes derivats de relacions personals o patrimonials


RIU & SIMANS Advocats defensa els drets dels Ciutadans davant qualsevol procediment civil. Així mateix, elabora documentació contractual de tota índole i assessora sobre les qüestions civils que els puguin repercutir.


• Redacció i revisió de contractes. Compres, vendes, arrendaments

• Revisió de contractes hipotecaris i de peça

• Elaboració de demandes

• Responsabilitat civil

• Responsabilitat civil sanitària

• Responsabilitat contractual i extracontractual

• Reclamacions de quantitat i impagaments

• Reclamacions per accidents de trànsit

• Reclamacions a Companyies Aèries, Navilieres i Agències de Viatges

• Reclamacions per males olors i sorolls

• Reclamacions derivades per danys provocats per animals

• Participacions preferents i deute subordinat

• Procediments judicials en matèria de propietat

• Divisió judicial i extrajudicial de patrimonis

• Desnonaments

• Consumidors i usuaris

• Dret d'usdefruit. Dret d'ús. Dret d'habitació. Dret de superfície. Dret d'adquisició. Dret de garantia

• Servituds. Tancat de finques

• Donacions

• Estrangeria

• Multes de trànsit i reclamacions administratives