Dret de Família i Successions

Assessorament, assistència i defensa jurídica en procediments familiars i successions


RIU & SIMANS Advocats ofereix assessorament en matèria de Dret de Família i Dret de Successions, tramita els seus procediments i li defensa davant els Tribunals.


• Acords prematrimonials

• Separacions, divorcis. Mutu acord i contenciosos. Nul•litats matrimonials

• Convenis reguladors

• Pla de parentalitat

• Guarda i custòdia. Pàtria potestat. Tutela. Curatela

• Mesures prèvies i provisionals

• Modificació de mesures

• Protecció de menors

• Declaracions de paternitat, filiació, defunció i absència. Reconeixement de paternitat

• Aliments entre parents

• Incapacitacions judicials

• Adopcions

• Successió d'empresa familiar

• Testaments

• Herències

• Reclamacions de legítimes