Dret de Prevenció de Riscos Laborals

Assessorament, assistència i defensa jurídica en matèria de Prevenció de Riscos Laborals: riscos derivats del treball i accidents laborals


RIU & SIMANS Advocats, com a Especialistes en Dret de Prevenció de Riscos Laborals, compta amb formació jurídica i tècnica en prevenció de riscos. La dilatada trajectòria del seu equip com a assessors d'algunes de les principals empreses de prevenció de riscos laborals a nivell nacional, permet aportar una visió jurídica integral.
RIU & SIMANS Advocats coneix en profunditat la problemàtica de l'accident de treball o la malaltia professional des de totes les perspectives: la de treballador, la del tècnic de prevenció, la dels càrrecs intermedis, la del treballador designat i recursos preventius, així com també la de l'empresari i la del Servei de Prevenció Aliè.
RIU & SIMANS Advocats assessora al treballador, a l'empresa i, en general, a tots els agents implicats davant qualsevol dubte o problema que pugui sorgir en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, i assumeix i gestiona de forma integral tots els procediments derivats de l'accident de treball o la malaltia professional mitjançant:


• Assessorament jurídic en normativa de prevenció de riscos laborals: relació amb Dret Penal i Dret Laboral

• Elaboració de demandes, denúncies i querelles

• Reclamacions a Mútues col•laboradores de la Seguretat Social

• Assistència jurídica de treballadors accidentats

• Defensa jurídica especialitzada de tècnics de prevenció de riscos laborals

• Defensa jurídica especialitzada de treballador designat, recurs preventiu, coordinador de Seguretat i Salut, cap d'obra, etcètera

• Treballadors especialment sensibles

• Assessorament davant qualificacions d'aptitud